Ứng dụng phương pháp ANP trong đánh giá mức độ tác động của các nhóm rủi ro trong dự án đường sắt đô thị - trường hợp tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên

06:07am - 04/01/2020

Tạp chí GTVT - Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích mạng ANP (Analytical network process) nhằm xác định mức độ tác động của các nhóm rủi ro...