0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Tin nổi bật

1. San Francisco, California

2. Boston, Massachusetts 

3. Washington, District of Columbia

4. Minneapolis, Minnesota 

5. Seattle, Washington 

6. New York, New York 

7. Los Angeles, California

8. Chicago, Illinois 

9. Dallas, Texas

10. Houston, Texas

11. San Diego, California 

12. Baltimore, Maryland 

13. Atlanta, Georgia

14. St. Louis, Missouri

15. Miami, Florida

15 thành phố tốt nhất tại Mỹ cho sinh viên mới ra trường

Giống như chọn trường, việc sẽ đi đâu, làm gì sau khi tốt nghiệp cũng là một trong những quyết định quan trọng của mỗi sinh viên.