0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Tin nổi bật

Một phần nhà máy xử lý nước thải của Formosa

Nước thải được chuyển về các bể chứa để xử lý

Nước thải được chuyển về các bể chứa để xử lý

Bể lắng bùn cho nước thải

Bằng cảm quan có thể thấy nước ở đây bị ô nhiễm rất nặng

Khu vực xử lý bọt cho nước thải

Nơi xử lý các tạp chất trong nước thải

Đến đây, nước thải đã sạch hơn nhiều so với ban đầu

Trạm quan trắc kiểm tra các số liệu của nước thải

Một phần nhà máy sản xuất thép của Formosa

Cận cảnh hệ thống xử lý nước thải của Formosa

Theo đại diện Formosa, nước thải từ các nhà máy được chuyển về khu vực xử lý rồi qua trạm quan trắc, các chỉ số đạt tiêu chuẩn mới xả ra biển.