0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy xây dựng hàm đa thức hồi quy trong khảo sát ổn định mái đê trong suốt quá trình sử dụng

16:45pm - 09/07/2018

Tạp chí GTVT - Trong bài báo, các tác giả đã ứng dụng lý thuyết độ tin cậy, xây dựng hàm đa thức hồi quy trong tính toán ổn định mái đê, từ đó có thể xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm khảo sát, cảnh báo hiện tượng mất ổn định của mái đê cụ thể trong suốt quá trình sử dụng.

ThS. TRẦN TRUNG DŨNG

KS. NGUYỄN VĂN THẮNG

KS. NGUYỄN TRỌNG BẢO

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Trong bài báo, các tác giả đã ứng dụng lý thuyết độ tin cậy, xây dựng hàm đa thức hồi quy trong tính toán ổn định mái đê, từ đó có thể xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm khảo sát, cảnh báo hiện tượng mất ổn định của mái đê cụ thể trong suốt quá trình sử dụng.

TỪ KHÓA: Lý thuyết độ tin cậy, hàm đa thức hồi quy, ổn định mái đê, khảo sát.

Abstract: In this paper, the authors have applied the reliability theory to construct the regression polynomial in the calculation of stability of the roof of the dike. Therefore, it is possible to build a database to survey and warning the unstability of specifially roof of the dike in during use.

Keywords: Reliability theory, regression polynomial, stability of the roof of the dike, survey.

DUNG_Page_1
DUNG_Page_2
DUNG_Page_3
DUNG_Page_4