0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Sửa đổi quy định lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải

10:06am - 27/06/2018

Tạp chí GTVT - Ngày 11/6/2018, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 38/2018/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

 

h2-1502

Thông tư kèm theo Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành luồng hàng hải và có hiệu lực từ ngày 1/8/2018.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

PV