Nummary Tactical Keynote + Plus (NTK+Plus) giải thuật nguồn vốn trong Hợp tác Công Tý phát triển kết cấu hạ tầng

09:02am - 06/03/2013

Tóm tắt: Ðúc kết “Giải pháp Nummary Tactical Keynote (NTK)” [3] và “Thuật toán Linear Pragmatize Supply Demand (LPSD)” [4], bài viết này liên thông và tích hợp toàn bộ các kết quả nghiên cứu trên và giới thiệu “Giải thuật Nummary Tactical Keynote Plus (NTK+)”. NTK+ là một phýõng pháp ðể ðánh giá hiệu quả kinh tế – tài chính của một dự án hợp tác Công -Tý (PPP). Giải thuật NTK+ áp dụng thành công vào việc phân tích một dự án PPP với cấu trúc tài chính giả ðịnh và các thông số ðầu vào biết trýớc cho một phýõng án xuất phát. Giá trị cốt lõi của giải thuật NTK+ là dựa trên các nguyên lý kinh tế cõ bản về quan hệ ðối ngẫu Cung – Cầu và phân tích toán ðồ tối ýu hóa cõ cấu nguồn vốn ðể nhận ðýợc các kết luận quan trọng về thời gian và vốn (thời gian nhýợng quyền, thời gian hoàn trả vốn vay và vốn chủ sở hữu, thặng dý doanh thu hay cần trợ cấp…).

Abstract:
Summarizing “Nummary Tactical Keynote (NTK) solution” [3], and “Linear Pragmatize Supply Demand (LPSD) Algorithm” [4], this article links and integrates all the previous research results and introduces the reader:” Nummary Tactical Keynote Plus (NTK+)”. NTK+ is an effective method to evaluate the economic and financial effectiveness of a Public-Private Partnership (PPP) project. NTK + algorithm is successfully applied to the analysis of a PPP project with the financial structure’s assumptions and input parameters from derived plan. Core values ##of the algorithm are based on basic economic principles of duality relations demand~supply and analyzing optimized capital structure to get accurate and important conclusions regarding time and capital (concession time, the time repay loans and equity, revenue surplus or subsidies …).

CN. NGUYỄN KHÁNH DUY
Tập ðoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
CN. NGUYỄN TRUNG HIẾU
London School of Economics and Political Science (LSE)

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 12/2012

Từ khóa: