0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu so sánh quy định về tầm nhìn yêu cầu tại các nút giao cùng mức giữa đường ô tô và đường sắt của Việt Nam với quy định của một số nước trên thế giới

08:47am - 15/07/2018

Tạp chí GTVT - Nghiên cứu này nhằm làm rõ sự khác nhau giữa quy định của Việt Nam (TCVN4054:2005) về xác định tầm nhìn yêu cầu