0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng hàm lượng cốt liệu thô đến sức kháng cắt trượt của bê tông nhựa

10:19am - 11/02/2019

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày nghiên cứu về ảnh hưởng hàm lượng cốt liệu thô đến sức kháng cắt trượt của bê tông nhựa (BTN).

ThS. LÊ THANH HẢI

PGS. TS. NGUYỄN HOÀNG LONG

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

GS. TS. PHẠM CAO THĂNG

Học viện Kỹ thuật Quân sự

TÓM TẮT: Bài báo trình bày nghiên cứu về ảnh hưởng hàm lượng cốt liệu thô đến sức kháng cắt trượt của bê tông nhựa (BTN). Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, khi tăng hàm lượng cốt liệu thô sẽ làm tăng góc nội ma sát của vật liệu BTN, góp phần làm tăng sức kháng cắt trượt của BTN, từ đó góp phần làm giảm biến dạng xô trượt, giảm chiều sâu vệt hằn lún bánh xe lớp BTN mặt đường ô tô.

TỪ KHÓA: Bê tông nhựa, hằn lún vệt bánh xe, sức kháng cắt trượt.

ABSTRACT: The paper presents the effect of coarse aggregate content on shear resistance of asphalt concrete. Initial research results show that when increasing the coarse aggregate content, the internal friction angle of the asphalt concrete will increase, that contributes to increasing the shear resistance of the asphalt concrete, thereby to reducing the deformation of the asphalt concrete, reducing the rutting depth.

KEYWORDS: Hot mix asphalt, rutting, shear resistance.

HAI_Page_01
HAI_Page_02
HAI_Page_03
HAI_Page_04
HAI_Page_05
HAI_Page_06
HAI_Page_07
HAI_Page_08
HAI_Page_09
HAI_Page_10
HAI_Page_11
HAI_Page_12
HAI_Page_13
HAI_Page_14
HAI_Page_15
HAI_Page_16
HAI_Page_17
HAI_Page_18
HAI_Page_19
HAI_Page_20
HAI_Page_21
HAI_Page_22
HAI_Page_23
HAI_Page_24