0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm sa bàn mô hình vật lý thủy lực dòng sông

11:35am - 15/04/2019

Trong bài báo, tác giả đề xuất nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm sa bàn mô hình vật lý thủy lực dòng sông.

TS. NGUYỄN HOÀNG

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

TÓM TẮT: Trong bài báo, tác giả đề xuất nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm sa bàn mô hình vật lý thủy lực dòng sông. Đồng thời, tác giả cũng tiến hành vận hành thử để đánh giá độ chính xác khi tính toán các yếu tố thủy lực, thủy văn của mô hình sông cụ thể, qua đó khẳng định năng lực chế tạo sản phẩm khoa học trong nước.

TỪ KHÓA: Sa bàn, vật lý, thủy lực, dòng sông, lưu lượng, mực nước.

Abstract: In this paper, the author proposes to researching and designing Little river stream table. At the same time, the author also conducted trial operation to assess the accuracy when calculating the hydraulic and hydrological factors of the river model. Therefore confirmed the capacity of manufacturing scientific products in the country.

Keywords: Table, physics, hydraulics, river, flow, water level.

HOANG1
HOANG2
HOANG3
HOANG4
HOANG5
HOANG6
HOANG7
HOANG8
HOANG9