0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải LDPE đến một số chỉ tiêu cơ học của bê tông nhựa nóng trong phòng thí nghiệm

15:49pm - 18/03/2019

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải nhựa gốc LDPE theo phương pháp trộn khô đến các chỉ tiêu Marshall, cường độ kéo gián tiếp của bê tông asphalt nóng.

ThS. NCS. NGUYỄN HỒNG QUÂN

PGS. TS. NGUYỄN QUANG PHÚC

TS. LƯƠNG XUÂN CHIỂU

KS. NGUYỄN HỮU THÀNH

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải nhựa gốc LDPE theo phương pháp trộn khô đến các chỉ tiêu Marshall, cường độ kéo gián tiếp của bê tông asphalt nóng.

TỪ KHÓA: Phế thải LDPE, phương pháp trộn khô, độ ổn định Marshall, cường độ kéo gián tiếp, bê tông asphalt.

ABSTRACT: This article presents laboratory experimental test results for the impact assessment of LDPE waste additive content to the Marshall criteria, indirect tensile strength of hot mix asphalt by dry mixing.

Keywords: LDPE waste, dry mixing method, Marshall stability, Indirect tensile strength, hot mix asphalt.

HONGQUAN_Page_01
HONGQUAN_Page_02
HONGQUAN_Page_03
HONGQUAN_Page_04
HONGQUAN_Page_05
HONGQUAN_Page_06
HONGQUAN_Page_07
HONGQUAN_Page_08
HONGQUAN_Page_09
HONGQUAN_Page_10
HONGQUAN_Page_11
HONGQUAN_Page_12
HONGQUAN_Page_13
HONGQUAN_Page_14
HONGQUAN_Page_15
HONGQUAN_Page_16
HONGQUAN_Page_17
HONGQUAN_Page_18
HONGQUAN_Page_19
HONGQUAN_Page_20
HONGQUAN_Page_21