0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Mô hình lưới dự báo thời gian bắt đầu ăn mòn cốt thép của bê tông trong môi trường biển

17:17pm - 15/08/2019

Tạp chí GTVT - Bài báo giới thiệu kết quả mô phỏng quá trình khuếch tán ion clo trong bê tông, qua đó dự báo thời gian ăn mòn cốt thép

 

TS. PHẠM ĐỨC THỌ; NGUYỄN THỊ NGOAN 

Trường Đại học Mỏ - Địa chấtn

TS. ĐÀO PHÚC LÂM; TS. NGUYỄN THỊ HẰNG 

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TS. PHẠM ĐỨC THỌ; NGUYỄN THỊ NGOAN; TS. ĐÀO PHÚC LÂM; TS. NGUYỄN THỊ HẰNG