0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Kết quả thử nghiệm đất đá thải mỏ than Quảng Ninh gia cố xi măng làm móng, mặt đường ô tô

09:26am - 08/10/2018

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu thử nghiệm vật liệu đất, đá thải mỏ than Quảng Ninh gia cố xi măng và đưa ra những nhận xét, đánh giá về khả năng sử dụng vật liệu này trong xây dựng móng mặt đường ô tô ở Việt Nam.

GS. TS. PHẠM HUY KHANG

Trường Đại học Giao thông vận tải

PGS. TS. NGUYỄN HỮU TRÍ

Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải

ThS. NCS. ĐỖ VĂN THÁI

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu thử nghiệm vật liệu đất, đá thải mỏ than Quảng Ninh gia cố xi măng và đưa ra những nhận xét, đánh giá về khả năng sử dụng vật liệu này trong xây dựng móng mặt đường ô tô ở Việt Nam.

TỪ KHÓA: Đất đá thải mỏ than, cấp phối đá gia cố xi măng, móng mặt đường ô tô.

ABSTRACT: This article presents the results experimental research cement treated of soil, rock due to coal mining process Quang Ninh and commenting on the possibility of using this material for the road pavement construction in Viet Nam.

KEYWORDS: Coal mines, cement treated aggregate, road pavement.

thai_Page_01
thai_Page_02
thai_Page_03
thai_Page_04
thai_Page_05
thai_Page_06
thai_Page_07
thai_Page_08
thai_Page_09
thai_Page_10
thai_Page_11