0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Dự báo tuổi thọ của các kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chí ăn mòn cốt thép do carbonat hóa và xâm nhập ion clo

06:40am - 14/10/2018

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày kết quả thí nghiệm xác định hệ số carbonat hóa, độ chống thấm ion clo của bê tông trong một số công trình giao thông bằng bê tông cốt thép (BTCT) ven biển khu vực Đà Nẵng.

TS. NGUYỄN VĂN TƯƠI

TS. HỒ VĂN QUÂN

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TW V

PGS. TS. TRẦN THẾ TRUYỀN

Trường Đại học Giao thông vận tải

ThS. PHẠM THÁI UYẾT

Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3

ThS. NGUYỄN TRUNG

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TW IV

TÓM TẮT: Bài báo trình bày kết quả thí nghiệm xác định hệ số carbonat hóa, độ chống thấm ion clo của bê tông trong một số công trình giao thông bằng bê tông cốt thép (BTCT) ven biển khu vực Đà Nẵng. Kết quả thí nghiệm được sử dụng để tính toán dự báo tuổi thọ do carbonat hóa và xâm nhập ion clo của các công trình này. Kết quả cho thấy rằng, hệ số carbonat hóa và hệ số khuyếch tán ion clo của các kết cấu bê tông ven biển khu vực Đà Nẵng là khá cao. Thời gian kết thúc giai đoạn lan truyền ăn mòn cốt thép do carbonat hóa dự đoán là 64.59 - 86.0 năm với bê tông xi măng (BTXM) 30MPa và 83.78 - 94.76 năm với BTXM 35MPa tương ứng với chiều dày lớp bê tông bảo vệ là 60mm; thời gian kết thúc giai đoạn lan truyền ăn mòn cốt thép do xâm nhập ion clo dự đoán lần lượt là 29.34 - 36.27 năm và 39.54 - 49.24 năm với BTXM 30MPa, 44.87 - 52.47 năm và 61.61 - 72.38 năm với BTXM 35MPa tương ứng với chiều dày lớp bê tông bảo vệ lần lượt là 100 và 120m.

TỪ KHÓA: Bê tông cốt thép, ăn mòn cốt thép, carbonat hóa, xâm nhập ion clo, tuổi thọ sử dụng.

Abstract: This paper presents results of experiments to determine the carbonation coefficient, the resistance to chloride ion permeability into concretes of some typical transportation structures in Da Nang. The experimental results were used for predicting the service life of these structures due to carbonation phenomenon and chloride ions penetration. The results showed that carbonation coefficient and chloride ions diffusion coefficient of concrete structures in the Da Nang area are quite high; the end of the reinforced corrosion propagation time due carbonation is predicted to be 64.59 to 86.0 years with 30 MPa cement concrete and 83.78 - 94.76 years with a 35MPa cement concrete corresponding to the thickness of the protective layer of concrete of 60mm; the end of the reinforced corrosion propagation time due chloride ions penetration is predicted to be 29.34 to 36.27 years and 39.54 to 49.24 years with 30MPa cement concrete, 44.87 to 52.47 years and 61.61 to 72.38 years with a 35MPa cement concrete corresponding to the thickness of the protective layer of concrete of 100 and 120m.

Keywords: Reinforced concrete, corrosion of reinforcement, carbonation, chloride ion penetration, working service life.

tuoi_Page_01
tuoi_Page_02
tuoi_Page_03
tuoi_Page_04
tuoi_Page_05
tuoi_Page_06
tuoi_Page_07
tuoi_Page_08
tuoi_Page_09
tuoi_Page_10
tuoi_Page_11
tuoi_Page_12
tuoi_Page_13
tuoi_Page_14
tuoi_Page_15
tuoi_Page_16