0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Đánh giá các giải pháp tăng cường công trình cầu cũ và cầu yếu

06:50am - 15/08/2018

Tạp chí GTVT - Sau 30 năm phát triển, kết cấu hạ tầng giao thông, các công trình cầu hiện nay ở Việt Nam đã bắt đầu đến giai đoạn xuống cấp.

TS. NGUYỄN VĂN HẬU

Trường Đại học Giao thông vận tải

KS. LÊ HỒNG ĐIỆP

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam

TÓM TẮT: Sau 30 năm phát triển, kết cấu hạ tầng giao thông, các công trình cầu hiện nay ở Việt Nam đã bắt đầu đến giai đoạn xuống cấp. Các giải pháp tăng cường và nâng cấp kết cấu cầu càng ngày càng trở nên cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác hiện tại. Cơ sở lý thuyết cũng như công nghệ tăng cường kết cấu cầu cũ, cầu yếu là một vấn đề khó khăn và cần áp dụng nhiều công nghệ mới. Bài báo tổng kết các giải pháp tăng cường kết cấu cầu cũ, cầu yếu trên đường bộ, phân tích các giải pháp về thiết kế, hiệu quả tăng cường tới năng lực công trình cầu, tuổi thọ của việc tăng cường, từ đó đưa ra những đánh giá, khuyến nghị trong việc quản lý, thiết kế, thi công tăng cường các công trình cầu trên hệ thống đường bộ Việt Nam hiện nay.

TỪ KHÓA: Cầu cũ, cầu yếu, công nghệ tăng cường cầu, nâng cấp năng lực cầu.

ABSTRACT: After thirty years of development of transport infrastructure, the bridges in Vietnam are starting to degrade. Solutions to strengthen the bridges are becoming increasingly urgent to meet the high exploitation demand. Theoretical basis as well as technological strengthening of old bridges, degraded bridges is a difficult issue and need to apply many new technologies. This paper presents solutions to strengthen old and degraded motoway bridge system, analysis of design solutions, efficiency to bridge capacity, life expectancy of the enhancement. From which, the assessment and recommendations can be made for the management, design and construction of bridges on the road system of Vietnam today.

KEYWORDS: Old bridges, degraded bridges, bridge strengthening.

HAU_Page_1
HAU_Page_2
HAU_Page_3
HAU_Page_4
HAU_Page_5
HAU_Page_6