0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn

16:56pm - 23/07/2015

Tạp chí GTVT - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BGTVT ngày 22/6/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

5e7ef_images723721_khu_tan_cang._1
 

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm công tác quản lý đầu tư, xây dựng, công bố và khai thác cảng cạn. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2015.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý đầu tư, xây dựng, công bố và khai thác cảng cạn.

Thông tư quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về cảng cạn của các cơ quan quản lý trực thuộc Bộ GTVT; quản lý đầu tư, xây dựng cảng cạn; thủ tục công bố mở, đóng cảng cạn và quản lý khai thác cảng cạn.

PV