0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Xác định vector tải trọng nút phần tử dây neo công trình biển nổi do tải trọng sóng ngẫu nhiên bằng phương pháp phần tử hữu hạn

09:11am - 09/06/2018

Tạp chí GTVT - Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn có thể xác định vector tải trọng nút của phần tử khi biết các thành phần tải trọng sóng ngẫu nhiên tác dụng lên phần tử.