0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Xác định các thông số đặc trưng cho mô hình cơ học đất hiện đại tại Việt Nam

14:41pm - 13/11/2017

Tạp chí GTVT - Do ứng xử phức tạp của đất, việc lựa chọn đúng mô hình và các thông số đặc trưng thích hợp đóng vai trò quan trọng trong tính toán cơ học đất.