0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Vấn đề tăng chi phí xây dựng trong các dự án giao thông đường bộ ở Việt Nam: Quan điểm của các bên liên quan

09:56am - 17/08/2018

Bài báo trình bày quá trình nhận dạng 36 nhân tố (NT) làm tăng chi phí xây dựng (CPXD) trong các dự án (DA) giao thông đường bộ (GTĐB) ở Việt Nam, từ đó nghiên cứu tiến hành đánh giá và xếp hạng các NT theo 3 chỉ số, đó là: Chỉ số xác suất xảy ra (XSXR) (Frequency Index - F.I); Chỉ số mức độ nghiêm trọng (MĐNT) (Severity Index - S.I); Chỉ số mức độ quan trọng (MĐQT) (Importance Index - IMP.I) theo quan điểm chung và quan điểm của từng bên liên quan.

KS. NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

TS. NGUYỄN VĂN CHÂU

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Kcon

GS. TS. VŨ ĐÌNH PHỤNG

Trường Đại học Thủy lợi

TÓM TẮT: Bài báo trình bày quá trình nhận dạng 36 nhân tố (NT) làm tăng chi phí xây dựng (CPXD) trong các dự án (DA) giao thông đường bộ (GTĐB) ở Việt Nam, từ đó nghiên cứu tiến hành đánh giá và xếp hạng các NT theo 3 chỉ số, đó là: Chỉ số xác suất xảy ra (XSXR) (Frequency Index - F.I); Chỉ số mức độ nghiêm trọng (MĐNT) (Severity Index - S.I); Chỉ số mức độ quan trọng (MĐQT) (Importance Index - IMP.I) theo quan điểm chung và quan điểm của từng bên liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong số các NT có chỉ số IMP.I theo đánh giá chung và đánh giá của từng bên liên quan thuộc nhóm đầu thì các NT liên quan đến nhà thầu thi công (NTTC) chiếm tỷ lệ cao nhất. Những phát hiện của nghiên cứu này có thể giúp các bên liên quan tập trung vào vấn đề vượt chi phí mà chúng có thể đã xuất hiện trong các DA GTĐB đang triển khai hoặc sẽ triển khai trong tương lai mà họ tham gia.

TỪ KHÓA: Dự án giao thông đường bộ, vượt chi phí, các bên liên quan, mức độ quan trọng.

Abstract: This paper presents the process of identifying the 36 factors that cause cost overruns in road transport projects in Vietnam. Then, the research evaluates and ranks the factors according to three indices: Frequency Index (F.I); Severity Index (S.I); and Importance Index (IMP.I) from the general perspective and perspective of each stakeholder. Research results show that among the factors that have the IMP.I according to the general perspectyive and perspective of each stakeholders, the factors related to the Contractor accounted for the highest. The findings of this study might encourage stakeholders to focus on cost overruns problem that might have existed in their present or future projects.

Keywords: Road transportation project, cost overruns, stakeholder, importance.

CHAU_Page_1
CHAU_Page_2
CHAU_Page_3
CHAU_Page_4
CHAU_Page_5
CHAU_Page_6
CHAU_Page_7