0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Ứng dụng CNTT trong hoạt động vận tải nhằm giảm chi phí logistics

08:57am - 04/12/2019

Tạp chí GTVT - Bài báo đề cập tới lợi ích và giải pháp cần thiết để doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)...