0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Tính toán thời gian phục vụ của tường chắn đất có cốt bằng thép theo môi trường trên phần mềm tự lập MSE-T tích hợp phân tích ứng suất - biến dạng

15:40pm - 20/11/2018

Tạp chí GTVT - Nội dung bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu và tính toán thời gian phục vụ của tường chắn đất có cốt (MSE) bằng thép trên phần mềm tự lập MSE-T.

PGS. TS. CHÂU TRƯỜNG LINH

ThS. NGUYỄN THU HÀ

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT: Nội dung bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu và tính toán thời gian phục vụ của tường chắn đất có cốt (MSE) bằng thép trên phần mềm tự lập MSE-T. Để xây dựng phần mềm, nhóm tác giả sử dụng cơ sở dữ liệu ăn mòn tường MSE do Viện Nghiên cứu Đường ô tô và Đường cao tốc Pháp (SETRA), Trường Quốc gia Cầu đường Pháp thu thập. Chương trình MSE-T được thiết lập trên Visual Studio sử dụng ngôn ngữ lập trình C#. Ứng dụng MSE-T tính toán thời gian phục vụ cho tường MSE của tường chắn đầu cầu Trịnh Tùng thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tích hợp kết quả tính và mô phỏng các kịch bản ăn mòn cốt thép trong tường bằng phần mềm FLAC 2D để tính ứng suất - biến dạng, chuyển vị của tường tại các thời điểm cần trích xuất.

TỪ KHÓA: Tường chắn có cốt, cơ sở dữ liệu ăn mòn, phần mềm MSE-T, mô hình số, kịch bản ăn mòn, phân tích thành phần chính (PCA), phương pháp đáp ứng bề mặt.

Abstract: This article presents the results of the study and calculate time to evaluate the service life of the mechanically stabilized earth wall (MSE) use steel reinforcements on MSE-T software. To build the software, the authors used the corrosion database collected at the French Research Institute of Motoways and Highways (SETRA) and Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC); Visual Studio program with C # programming language used. MSE-T software is appllied to estimation of the service life for the retaining wall of Trinh Tung Bridge belonging to the Noi Bai - Lao Cai Highway; integrate calculation results and simulate the corrosion of steel reinforcement in the wall with FLAC 2D software to calculate the stress - strain, displacement of the wall at the time to extract.

Keywords: Mechanically stabilized earth wall, corrosion database, MSE-T software, numerical modeling, corrosion scenario, principal component analysis (PCA), Response surface method (RSM).

linh_Page_01
linh_Page_02
linh_Page_03
linh_Page_04
linh_Page_05
linh_Page_06
linh_Page_07
linh_Page_08
linh_Page_09
linh_Page_09

 

linh_Page_10
linh_Page_11
linh_Page_12