0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Tính ổn định ngẫu nhiên của thanh mặt cắt thay đổi có liên kết đàn hồi bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo

13:57pm - 16/04/2018

Bài báo sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn kết hợp với mô phỏng Monte Carlo tính ổn định ngẫu nhiên của cột có mặt cắt thay đổi với các tham số ngẫu nhiên độ cứng của cột và các liên kết đàn hồi đầu cột.