0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Thực nghiệm đánh giá ứng xử lún vệt hằn bánh xe và ứng xử nứt của hỗn hợp bê tông asphalt ấm sử dụng vật liệu tái chế mặt đường asphalt và phụ gia Sasobit

11:09am - 13/03/2019

Tạp chí GTVT - Sự cân bằng giữa khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe và kháng nứt là một tính năng quan trọng của hỗn hợp bê tông asphalt ấm (Warm Mix Asphalt - WMA) với thành phần có sử dụng vật liệu tái chế mặt đường asphalt (Reclaimed Asphalt Pavement - RAP).

TS. NGUYỄN NGỌC LÂN

Trường Đại học Giao thông vận tải

PGS. TS. ĐÀO VĂN ĐÔNG

PGS. TS. NGUYỄN HOÀNG LONG

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

GS. TS. TRẦN HOÀI NAM

National Center for Asphalt Technology, USA

ThS. NGUYỄN ANH DŨNG

Bộ Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Sự cân bằng giữa khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe và kháng nứt là một tính năng quan trọng của hỗn hợp bê tông asphalt ấm (Warm Mix Asphalt - WMA) với thành phần có sử dụng vật liệu tái chế mặt đường asphalt (Reclaimed Asphalt Pavement - RAP). Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ứng xử lún vệt hằn bánh xe và ứng xử nứt của hỗn hợp WMA có các hàm lượng RAP thay đổi 20, 30, 40, và 50% sử dụng phụ gia Sasobit. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, hỗn hợp WMA sử dụng RAP có độ lún vệt hằn bánh xe thấp hơn so với hỗn hợp bê tông asphalt nóng truyền thống thành phần không có RAP (HMA). Các thông số đặc trưng cho khả năng kháng nứt như năng lượng phá hủy nứt (FE) và chỉ số mềm (FI) của hỗn hợp WMA thấp hơn so với hỗn hợp HMA. Để đạt được sự cân bằng giữa khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe và kháng nứt của hỗn hợp bê tông asphalt, tỷ lệ RAP sử dụng trong hỗn hợp WMA với công nghệ sử dụng phụ gia Sasobit không nên quá 40%.

TỪ KHÓA: Bê tông asphalt ấm, vật liệu tái chế mặt đường, năng lượng phá hủy nứt, chỉ số mềm, phụ gia Sasobit.

Abstract: The interaction with rutting and cracking resistance is one of the performance of warm mix asphalt (WMA) with reclaimed asphalt pavement (RAP). The paper presents the results of evaluation on rutting and cracking behavior of WMA with 20, 30, 40 and 50% RAP content using 2.0% Sasobit additives. The results showed that, WMA with RAP has a lower rut depth than HMA (0%RAP).Characteristic parameters for cracking resistance of mixture as the Fracture Energy (FE) and the Flexibility Index (FI) of the WMA mixture were lower than that of the HMA. In order to achieve the balance between rutting and cracking resistance of the mixture, the RAP content used in the WMA with the Sasobit additive technology should not exceed 40%.

Keywords: Warm mix asphalt, Reclaimed asphalt pavement, Fracture Energy, Flexibility Index, Sasobit additives.

NGOCLAN_Page_01
NGOCLAN_Page_02
NGOCLAN_Page_04
NGOCLAN_Page_05
NGOCLAN_Page_06
NGOCLAN_Page_07
NGOCLAN_Page_08
NGOCLAN_Page_09
NGOCLAN_Page_10
NGOCLAN_Page_11
NGOCLAN_Page_12
NGOCLAN_Page_13
NGOCLAN_Page_14
NGOCLAN_Page_15
NGOCLAN_Page_16
NGOCLAN_Page_17
NGOCLAN_Page_18
NGOCLAN_Page_19
NGOCLAN_Page_20
NGOCLAN_Page_21