0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

THÔNG TIN TÒA SOẠN

07/01/2020

Tạp chí GTVT là cơ quan thông tin lý luận khoa học, công nghệ của Bộ Giao thông vận tải, hoạt động theo Luật Báo chí.

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông vận tải bao gồm:

- Phòng Tạp chí GTVT Điện tử;

- Phòng Phóng viên;

- Phòng Thư ký Tòa soạn;

- Phòng Hành chính - Trị sự (Hành chính, Tài vụ và Quản trị);

- Phòng Truyền thông;

- Văn phòng Đại diện miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn phòng Đại diện miền Trung tại Đà Nẵng.

II. LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI HIỆN NAY:

Tổng biên tập: Ông Trịnh Ngọc Hoàn 

Điện thoại: 024.39425211

Email: ngochoangtvt@gmail.com

Phòng Tạp chí GTVT Điện tử:

Phụ trách phòng: Ông Lê Khánh Hà

Điện thoại: 024.39428737

Email:tapchigtvt@mt.gov.vn

Phòng Phóng viên:

Trưởng phòng: Ông Lê Khánh Hà

Điện thoại: 024.39428737

Email: khanhhagtvt@gmail.com

 Phòng Thư ký Tòa soạn:

Trưởng phòng: Ông Đỗ Hoàng Thạch

Điện thoại: 024.39420744

Email: hoangthachgt@gmail.com

Phó trưởng phòng: Ông Hoàng Việt Cường

Điện thoại: 024.39420744

Email: vietcuong919@gmail.com

Phòng Hành chính - Trị sự (Hành chính, Tài vụ và Quản trị):

Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hoa

 Điện thoại: 024.38221153

Email: hoatcgtvt@gmail.com

Phòng Truyền thông:

Trưởng phòng: Ông Lê Viết Huy

Điện thoại:  024.38220392           

Email: viethuygtvt@gmail.com

Văn phòng Đại diện miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh:

Điện thoại: 02439426398

Email: tapchigtvt@mt.gov.vn

Văn phòng Đại diện miền Trung tại Đà Nẵng:

Trưởng văn phòng Đại diện: Bà Dương Hằng Nga

Điện thoại và fax: 0236.3747147

Email: tcgtvtmientrung@gmail.com

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Vị trí, chức năng của Tạp chí  GTVT:

- Tạp chí GTVT là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải một phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần còn lại được ngân sách nhà nước cấp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động). Tạp chí GTVT trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, hoạt động theo Luật Báo chí, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ GTVT thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền....

- Tạp chí GTVT có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí Giao thông vận tải:

Tạp chí GTVT thực hiện chức năng, nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giao thông vận tải trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước;

- Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học kinh tế và công nghệ của các cơ quan nghiên cứu, địa phương, đơn vị sản xuất – kinh doanh trong cả nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải;

- Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học kinh tế và công nghệ của các cơ quan nghiên cứu, địa phương, đơn vị sản xuất – kinh doanh trong cả nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trong cả nước;

- Giới thiệu những kinh nghiệm quản lý, thành tựu khoa học kinh tế và công nghệ nổi bật thuộc lĩnh vực giao thông vận tải của thế giới;

- Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học và công nghệ về các vấn đề có liên quan đến phát triển khoa học kinh tế và công nghệ thuộc lĩnh vực giao thông vận tải của đất nước.