0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Thiết lập mô hình giàn ảo cho dầm xà mũ trụ cầu bằng tối ưu Topo

15:39pm - 16/10/2017

Tạp chí GTVT - Dầm xà mũ trụ cầu là kết cấu có tỉ lệ chiều cao dầm so với nhịp khá lớn và có nhiều tải trọng tập trung nên trong nhiều nghiên cứu đã đề nghị sử dụng mô hình giàn ảo trong thiết kế bê tông cốt thép cho kết cấu này.