0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Khái niệm "Công trình đường bộ" được hiểu như thế nào là đúng ?
Câu hỏi số 2: Biển nào báo phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp?
Câu hỏi 173
Câu hỏi số 3: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?
Câu hỏi 289