0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Trên xe vận tải có hàng hoá hoặc xe có kéo theo rơ-moóc ngoài người lái xe và phụ xe được phép trở thêm bao nhiêu người
Câu hỏi số 2: Khi điều khiển xe qua cầu, qua phà cần chú ý những điểm gì?
Câu hỏi số 3: Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?
Câu hỏi 296