0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Khi gặp biển số 1 ô-tô khách kéo moóc có được đi vào không?
Câu hỏi 218
Câu hỏi số 2: Trong thành phố, đô thị người lái xe cơ giới đường bộ phải thực hiện nhường đường cho người đi bộ và xe cơ giới khác như thế nào?
Câu hỏi số 3: Xe chạy phía sau được phép vượt xe chạy phía trước trong trường hợp nào sau đây?