0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Phương pháp điều chỉnh đánh lửa sớm sang đánh lửa muộn?
Câu hỏi số 2: Thế nào gọi là thể tích buồng công tác (Vh)?
Câu hỏi số 3: Biển nào cấm máy kéo?
Câu hỏi 387