0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Trên đường ngoài đô thị có dải phân cách cố định, trừ đường cao tốc, khi không có biển báo hạn chế tốc độ, với điều kiện đường khô ráo và thời tiết bình thường, loại phương tiện nào chạy với tốc độ tối đa 80km/h?
Câu hỏi số 2: Thế nào gọi là thể tích buồng công tác (Vh)?
Câu hỏi số 3: Biển báo hiệu đường bộ gồm những nhóm nào, ý nghĩa của từng nhóm?