0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Biển nào báo hiệu đường có làn đường dành cho ô-tô khách?
Câu hỏi 249
Câu hỏi số 2: Biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần giữ cự ly tối thiểu giữa hai xe?
Câu hỏi 192
Câu hỏi số 3: Người lái xe phải cho xe dừng lại khi gặp biển ''STOP'' trong trường hợp nào?
Câu hỏi 380