0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Câu hỏi số 1: Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không?
Câu hỏi 210
Câu hỏi số 2: Cơ quan nào quy định cụ thể về việc vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng?
Câu hỏi số 3: Trên đường có nhiều làn đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng làn đường như thế nào là đúng?