0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT

16:25pm - 07/11/2019

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992.

 

tau-ca_43

Theo đó, Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ Điều 10.

Thông tư có hiệu lực từ 01/10/2019.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Theo mt.gov.vn

Từ khóa:   29/2019/tt-bgtvt