0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

16:21pm - 11/01/2017

Thông tư xác định rõ cấp kỹ thuật và khai thác vận tải đường thủy nội địa

 

duong-thuy-noi-dia
 

Bộ trưởng Bộ GTVT đã kí ban hành Ban hành Thông tư Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa, nội dung được áp dụng với các tổ chức, các nhân có liên quan đên công tác quản lý, đầu tư xây dựng, bảo trì và khai thác vận tải đường thủy nội địa.

Thông tư xác định rõ cấp kỹ thuật và khai thác vận tải đường thủy nội địa, bao gồm các nội dung cấp kỹ thuật đường thủy nội địa, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa tương ướng với mỗi cấp kỹ thuật đường thủy nội địa theo phụ lục.

Tổ chức, cá nhân khai thác vận tải đường thủy nội địa căn cứ cấp kỹ thuật và thông báo luồng đường thủy nội địa do cơ quan quản lý đường thủy nội địa có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BGVT vào ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định vể khảo sát luồng phục vụ quản lý và thông báo luồng đường thủy nội địa công bố để quyết định đưa phương tiện vào hoạt động trên đường thủy nội địa.

Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm cập nhật, bổ sung, tổng hợp trình Bộ GTVT quyết định cấp và điều chỉnh cấp kỹ thuật đường thủy nội địa đảm bảo phù hợp thực tế. Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung Ương có trách nhiệm cập nhật, bổ sung, tổng hợp trình UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương quyết định cấp và điều chỉnh kỹ thật đường thủy nội địa địa phương đảm bảo phù hợp thực tế.