0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Phát triển thương hiệu của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông -trường hợp của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP

14:48pm - 21/04/2017

Tạp chí GTVT - Kết quả phân tích đã chỉ ra rằng, trong các yếu tố có tác động đến phát triển thương hiệu thì hoạt động quảng cáo có tác động lớn nhất, trong khi hoạt động quan hệ công chúng có tác động ít nhất.