0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Phân tích ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng hệ cọc đất - tro bay - xi măng có xét ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên

09:41am - 17/07/2017

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về gia cố nền đất yếu tại TP. Trà Vinh bằng hệ cọc đất - tro bay - xi măng.