0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Phân tích ảnh hưởng của chất lượng thi công đến dự báo đặc trưng khai thác của mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam

16:53pm - 09/10/2018

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng thi công đến dự báo đặc trưng khai thác của mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam bằng phần mềm Tiêu chuẩn chất lượng (QRSS).

ThS. NCS. ĐỒNG XUÂN TRƯỜNG

PGS. TS. NGUYỄN QUANG PHÚC Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng thi công đến dự báo đặc trưng khai thác của mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam bằng phần mềm Tiêu chuẩn chất lượng (QRSS).

TỪ KHÓA: Thi công, đặc trưng khai thác, QRSS, mặt đường bê tông nhựa, Việt Nam.

ABSTRACT: The article presents the results of the impact of construction quality on predicted asphalt pavement performance in Vietnam by Quality Related Specification Software (QRSS).

Keywords: Construction, performance, QRSS, asphalt pavement, Vietnam.

XUANTRUONG_Page_01
XUANTRUONG_Page_02
XUANTRUONG_Page_03
XUANTRUONG_Page_04
XUANTRUONG_Page_05
XUANTRUONG_Page_06
XUANTRUONG_Page_07
XUANTRUONG_Page_08
XUANTRUONG_Page_09
XUANTRUONG_Page_10
XUANTRUONG_Page_11
XUANTRUONG_Page_12
XUANTRUONG_Page_13
XUANTRUONG_Page_14