0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án chuyên ngành Giao thông vận tải

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án chuyên ngành Giao thông vận tải

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày quy trình và nội dung quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình GTVT, phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến QLDA đầu tư xây dựng và những tồn tại trong công tác quản lý của ban QLDA chuyên ngành GTVT làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện.