0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Đánh giá bước đầu của thí nghiệm phơi bày thép chịu thời tiết ở khu vực ven biển TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá bước đầu của thí nghiệm phơi bày thép chịu thời tiết ở khu vực ven biển TP. Hồ Chí Minh

Tạp chí GTVT - Ở TP. Hồ Chí Minh (TP. HCM) - một thành phố năng động đang đẩy nhanh tốc độ phát triển hạ tầng giao thông, việc ứng dụng vật liệu mới trong xây dựng công trình giao thông là rất quan trọng.