0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)
Mô phỏng mô-đun cắt động của nhựa đường  sử dụng mô hình 2S2P1D

Mô phỏng mô-đun cắt động của nhựa đường sử dụng mô hình 2S2P1D

Tạp chí GTVT - Nghiên cứu thực hiện các thí nghiệm cắt động lưu biến trên thiết bị DSR cho 3 loại nhựa đường khác nhau (20/30, 35/50 và 60/70) ở một dải tần số và nhiệt độ để tạo dữ liệu cho việc xây dựng đường cong chủ mô-đun cắt động (G*).