0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu xác định khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay

16:19pm - 17/07/2017

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm khả năng dính bám với cốt thép của bê tông geopolymer tro bay (GPC).