0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu xác định độ lệch chuẩn của các chỉ tiêu cơ bản khi thi công các lớp mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam

11:08am - 14/08/2018

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định độ lệch chuẩn của các chỉ tiêu cơ bản như độ ổn định, độ dẻo Marshall, chiều dày lớp, độ chặt đầm nén, hàm lượng nhựa, thành phần cấp phối cốt liệu khi thi công các lớp bê tông nhựa (BTN) chặt ở Việt Nam gần đây.

ThS. NCS. ĐỒNG XUÂN TRƯỜNG

PGS. TS. NGUYỄN QUANG PHÚC Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định độ lệch chuẩn của các chỉ tiêu cơ bản như độ ổn định, độ dẻo Marshall, chiều dày lớp, độ chặt đầm nén, hàm lượng nhựa, thành phần cấp phối cốt liệu khi thi công các lớp bê tông nhựa (BTN) chặt ở Việt Nam gần đây.

TỪ KHÓA: Độ lệch chuẩn, hàm lượng nhựa, cốt liệu, bê tông asphalt, Việt Nam.

ABSTRACT: The article presents the results of the study to determine the standard deviation of the basic parameters such asMarshall stability, Marshall flow, layer thickness, density, asphalt content, aggregate of recent asphalt layers construction in Vietnam.

Keywords: Standard deviation, asphalt content, aggregate, hot mix asphalt, Vietnam.

TRUONG_Page_1
TRUONG_Page_2
TRUONG_Page_3
TRUONG_Page_4
TRUONG_Page_5
TRUONG_Page_6