0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng chuyển động một số loại tàu trên luồng hàng hải

06:30am - 10/07/2018

Tạp chí GTVT - Việc nghiên cứu chuyển động tàu đã và đang đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực hàng hải và đặc biệt là ngành kinh tế biển của Việt Nam.

ThS. NGUYỄN XUÂN THỊNH

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

TÓM TẮT: Việc nghiên cứu chuyển động tàu đã và đang đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực hàng hải và đặc biệt là ngành kinh tế biển của Việt Nam. Hiện tại, ngành Hàng hải luôn có sự ưu tiên đầu tư nâng cấp. Do đó, bài báo giới thiệu về ứng dụng mô hình toán học mô phỏng chuyển động của tàu, từ đó xác định được các hệ số phù hợp cho khả năng tự điều động của tàu.

TỪ KHÓA: Tàu, chuyển động, hàng hải, biển, toán, mô hình K-T.

Abstract: The research of manoeuver has been playing an important role in marine and especially the sea economic system of Viet Nam. At present, the upgrading marine is always invested superior. Thus, the purpose of article givens a brief about a guide for using mathematic to model the maneuvering Ships and then determining suitable coefficients for Self-maneuverability of the ship…

Keywords: Ship, manoeuvring, maritime, sea, maths, K-T model.

THINH_Page_1
THINH_Page_2
THINH_Page_3
THINH_Page_4
THINH_Page_5