0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu tính toán đoạn quá độ giữa nền đường và kết cấu cứng đường sắt cao tốc dạng tấm bản

10:00am - 05/12/2017

Tạp chí GTVT - Hiện nay, việc tính toán đoạn quá độ nền đường và kết cấu cứng của đường sắt cao tốc kiểu tấm bản còn chưa được quan tâm ở Việt Nam.