Nghiên cứu thực nghiệm phụ gia nano SiO2 và silica Fume cho bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô khu vực miền Tây Nam bộ

10:06am - 11/07/2018

Tạp chí GTVT - Vật liêu sử dụng trong bê tông xi măng bao gồm: Cát, đá, xi măng, phụ gia (nano silica (NS); silica Fume (SF); Sika Viscocrete 3000 - 20) và nước là những thành phần cơ bản để chế tạo hỗn hợp bê tông xi măng.

ThS. TRẦN HỮU BẰNG

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

PGS. TS. LÊ VĂN BÁCH

Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

KS. NGUYỄN MINH NHỰT

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

TÓM TẮT: Vật liêu sử dụng trong bê tông xi măng bao gồm: Cát, đá, xi măng, phụ gia (nano silica (NS); silica Fume (SF); Sika Viscocrete 3000 - 20) và nước là những thành phần cơ bản để chế tạo hỗn hợp bê tông xi măng. Trong quá trình nghiên cứu thực nghiệm, tác giả phân tích thống kê xử lý số liệu thiết kế thực nghiệm DoE (Design of Experiments) và phân tích thống kê với phần mềm Minitab 18 ở độ tin cậy 95%, mức ý nghĩa α = 5%. Số mẫu thí nghiệm 3 mẫu/tổ mẫu đảm bảo phát hiện sai khác trong phạm vi ±3σ. Thiết kế thí nghiệm tổng quát (General full factorial design). Phân tích phương sai ANOVA và phân tích hậu định phát hiện sai khác theo chuẩn Tukey (Thổ Nhĩ Kỳ). Kết quả tìm ra được phương trình hồi qui thực nghiệm Rn và Rku của bê tông xi măng sử dụng phụ gia nano SiO2 và silica Fume. Kiến nghị công thức bê tông xi măng (BTXM) làm mặt đường cấp cao khu vực miền Tây Nam bộ: Cấp 35, sử dụng 1.0% NS hoặc cấp 35 sử dụng đồng thời 1.0% NS+10%SF.

TỪ KHÓA: Bê tông xi măng nano SiO2, silica Fume, tro trấu, Tây Nam bộ.

ABSTRACT: Materials of the cement concrete consist of sand, rocks, cement, admixtures (nano SiO2 (NS); silica Fume (SF), Sika Viscocrete 3000 - 20) and water which are main ingredients for producing a mixture of cement concrete. The experimental study was conducted with the combination of statistical analysis and data processing based on the Design of Experiment DoE and Minitab software with the reliability of 95% and α = 5%. The specimen of 3 ensured to find out the differences with ±3σ. General full factorial design, ANOVA and posthoc analysis found out the differences which are equivalent to Tukey Standard. As a result, the experimental recurrence equation of Rn and Rku for the cement concrete with the admixture SiO2 and silica Fume was made up. A recommendation of using the cement concrete (BTXM) is to implement advanced highway surfaces engineering in Southwest Vietnam: Grade 35 with the use of 1.0% NS or Grade 35 with both 1.0% NS+10%SF.

KEYWORDS: Nano SiO2 ­cement concrete, silica Fume, rice husk ash, Southwestern.

BANG_Page_01
BANG_Page_02
BANG_Page_03
BANG_Page_04
BANG_Page_05
BANG_Page_06
BANG_Page_07
BANG_Page_08
BANG_Page_09
BANG_Page_10
BANG_Page_11