0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của hàm lượng cốt sợi thép rất nhỏ (steel microfiber) đến sức kháng va chạm của UHPC

11:08am - 09/07/2018

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của hàm lượng cốt sợi thép micro đến sức kháng va chạm của UHPC.

ThS. NGUYỄN LONG

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của hàm lượng cốt sợi thép micro đến sức kháng va chạm của UHPC. Trong nghiên cứu này sử dụng UHPC có cường độ chịu nén thiết kế 100MPa, cốt sợi thép micro đường kính 0.2mm, chiều dài 13mm với hàm lượng 0.5%, 1.0% và 1.5%. Thí nghiệm sức kháng va chạm theo chỉ dẫn của ACI544.2R.1989 (tái phê duyệt 1999). Kết quả cho thấy, khi sử dụng cốt sợi thép micro năng lượng va chạm gây vết nứt đầu tiên tăng từ 2.18, 3.18, 7.18 lần và năng lượng gây phá hoại mẫu tăng từ 4.2, 5.67, 12.13 lần so với mẫu không sử dụng cốt sợi.

TỪ KHÓA: Bê tông tính năng siêu cao, UHPC, sức kháng va chạm, cốt sợi thép rất nhỏ, thí nghiệm tải trọng rơi.

Abstract: This paper presents a experimental investigationon the influence of steel microfiber content on impact resistance of UHPC. This experimental investigation used UHPC with designed compressive strength at 100MPa and steel micro fiber with 0.2mm diameter, 13mm length varied from 0.5%, 1.0% and 1.5%. The impact resistance test was conducted base on ACI 544.2R.1989 (reapproved 1999). The results showed that when using steel micro fiber the impact energy at first crack increased from 2.18, 3.18, 7.18 times and the impact energy at failure increased from 4.2, 5.67, 12.13 times in compered with plain UHPC.

KEYWORDS: Ultra High Performance Concrete, UHPC, impact resistance, steel micro fiber, drop-weight test.

LONG_Page_1
LONG_Page_2
LONG_Page_3
LONG_Page_4
LONG_Page_5
LONG_Page_6
LONG_Page_7
LONG_Page_8