0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp vật liệu xỉ than - tro bay chưa xử lý - xi măng để đắp nền và làm lớp móng kết cấu áo đường tại tỉnh Trà Vinh

18:12pm - 14/07/2018

Tạp chí GTVT - Mục tiêu của bài báo là giới thiệu sử dụng hỗn hợp xỉ than - tro bay chưa qua xử lý từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải gia cố xi măng để làm vật liệu đắp nền và móng kết cấu áo đường trong xây dựng công trình giao thông hoặc làm thân đê, đập công trình thủy lợi tại tỉnh Trà Vinh.

PGS. TS. CHÂU TRƯỜNG LINH

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT: Mục tiêu của bài báo là giới thiệu sử dụng hỗn hợp xỉ than - tro bay chưa qua xử lý từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải gia cố xi măng để làm vật liệu đắp nền và móng kết cấu áo đường trong xây dựng công trình giao thông hoặc làm thân đê, đập công trình thủy lợi tại tỉnh Trà Vinh. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa các hàm lượng vật liệu trong hỗn hợp xỉ than - tro bay - xi măng thông qua thực nghiệm với các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp vật liệu như: Cường độ nén, cường độ ép chẻ, sức chống cắt, C, j, CBR, đầm nén tiêu chuẩn, mô-đun đàn hồi... Các kết quả thí nghiệm cho thấy hỗn hợp vật liệu đáp ứng độ bền cấp II, III theo các tiêu chuẩn TCVN 10379-2014 và TCVN 10186-2014; có thể sử dụng làm móng dưới mặt đường cấp cao A1, A2 hoặc dùng đắp nền đường, với hàm lượng xi măng từ 02% đến 8%. Kết quả đo mô-đun đàn hồi khi thi công thử nghiệm hiện trường cho kết quả khá tương đồng với thử nghiệm trong phòng. Kết quả nghiên cứu giúp tạo ra nguồn vật liệu mới trong xây dựng hạ tầng tại tỉnh Trà Vinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm diện tích đất dùng làm bãi chứa chất thải xỉ than, tro bay tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, bảo đảm phát triển bền vững.

TỪ KHÓA: Hỗn hợp xỉ than - tro bay - xi măng, đắp nền, lớp móng kết cấu áo đường, đất yếu, tỉnh Trà Vinh, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải.

ABSTRACT: This paper aim was to evaluate and validate the use of coal slag (bottom ash) and fly ash nontreatment from Duyen Hai Thermal Power Plant to reinforce the cement portland as foundation material, subbase course in flexible pavement, or to dam in the province of Tra Vinh. This article presents the results of the study of the relationships between material contents in the mixture of Bottom ash - fly ash - cement portland (through the experiment under the certain physical and mechanical features of the mixture such as: Compressive strength, splitting strength, shear strength, cohesive force, angle of internal fricton, CBR, proctor compaction test, elastic module... Experiment results show that the mixture of materials meet the resistance level II, III according to standards TCVN 10379-2014 and TCVN 10186-2014; may be used as the subbase for A1, A2 pavement or the fill material for embankment, with a cement content of 02% to 8%. The results of the elastic modulus test in-situ were quite similar to the in-room test. The study results help to create new material sources in infrastructure construction in Tra Vinh province, reduce environmental pollution, save land area used for dumping coal slag, fly ash in Duyen Thermal Power Plant Hai and ensuring sustainable development.

KEYWORDS: The mixture of Bottom ash - fly ash - cement portland, fill material for embankment, subbase course, soft soil, Tra Vinh provence, Duyen Hai Thermal Power Plant.

 

LINH_Page_1
LINH_Page_2
LINH_Page_3
LINH_Page_4
LINH_Page_5
LINH_Page_6