0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu phương pháp thử nghiệm và ảnh hưởng của một số yếu tố đến góc nội ma sát và lực dính của bê tông asphalt BTNC12.5

15:37pm - 15/01/2018

Tạp chí GTVT - Góc nội ma sát φ và lực dính c là các thông số cơ học cơ bản của bê tông asphalt (BTA) đặc trưng cho khả năng kháng cắt của BTA dưới tác dụng của tải trọng khai thác.

hung_Page_01
hung_Page_02
hung_Page_03
20
hung_Page_04
hung_Page_05
hung_Page_06
hung_Page_07
hung_Page_08
hung_Page_09
hung_Page_10
hung_Page_11
hung_Page_12