0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu phương pháp Backstepping và ứng dụng trong truyền động điện xoay chiều ba pha

10:14am - 18/08/2017

Tạp chí GTVT - Bài báo nghiên cứu phương pháp thiết kế backstepping, tổng quát hóa các bước thiết kế điều khiển khi sử dụng phương pháp này.

10. PhamTamThanh -ok1_Page_01

 

10. PhamTamThanh -ok1_Page_02
10. PhamTamThanh -ok1_Page_03
10. PhamTamThanh -ok1_Page_04
10. PhamTamThanh -ok1_Page_05
10. PhamTamThanh -ok1_Page_06
10. PhamTamThanh -ok1_Page_07
10. PhamTamThanh -ok1_Page_08
10. PhamTamThanh -ok1_Page_09
10. PhamTamThanh -ok1_Page_10