0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu mức độ ô nhiễm tiếng ồn trong nhà thí nghiệm đa năng Trường Đại học Giao thông vận tải

10:00am - 25/05/2018

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày cơ sở khoa học và quá trình nghiên cứu thực nghiệm xác định mức ồn tại nhà thí nghiệm đa năng - Trường Đại học GTVT.