0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu một số tính chất chủ yếu của bê tông xi măng nano SiO2 và Silica Fume ứng dụng trong thiết kế mặt đường ô tô khu vực miền Tây Nam bộ

05:46am - 11/09/2018

Tạp chí GTVT - Hiện nay, công nghệ nano đang phát triển mạnh mẽ, phụ gia nano đang sử dụng rộng rãi để chế tạo bê tông xi măng có tính năng cao (BTXM).

ThS. TRẦN HỮU BẰNG

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

PGS. TS. LÊ VĂN BÁCH

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Hiện nay, công nghệ nano đang phát triển mạnh mẽ, phụ gia nano đang sử dụng rộng rãi để chế tạo bê tông xi măng có tính năng cao (BTXM). Trong các loại phụ gia, phổ biến nhất là nano SiO­2 (NS) và Silica Fume (SF) được phối trộn vào hỗn hợp BTXM để tăng cường tính chất vật lý, hóa học và nâng cao cường độ cơ học của bê tông. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng tích cực của phụ gia NS đã được nghiên cứu sản xuất từ tro trấu và SF đến các tính chất cơ lý của BTXM: Cường độ chịu nén; cường độ chịu kéo uốn; độ mài mòn; mô-đun đàn hồi tĩnh; độ thấm ion clo; độ chống thấm nước và chiều sâu thấm. Từ kết quả nghiên cứu kiến nghị BTXM sử dụng phụ gia NS và SF làm lớp mặt đường ô tô khu vực miền Tây Nam bộ.

TỪ KHÓA: Bê tông xi măng nano SiO2, Silica Fume, tro trấu, Tây Nam bộ.

ABSTRACT: Today, Nano technology is booming and Nano additives are widely used to make high performance cement concrete. Among the additive types, the most common are Nano SiO2­ (NS) and silica Fume (SF) which are mixed with cement concrete to enhance the physical, chemical and mechanical strength of the concrete. This article presents the results of research on the effect of NS additives studied as a production from rice husk ash SF to mechanical properties of cement concrete: Compressive strength, static modulus of elasticity, the penetrability of concrete to chloride ions, the ability to resist water penetration and the depth of penetration of concrete. Based on the research results, the use of cement concrete with NS and SF additive is recommended as the road surface in the South-western of Vietnam.

KEYWORDS: Nano SiO2 ­cement concrete, Silica Fume, Rice husk ash, South-western.

BANG_Page_01
BANG_Page_02
BANG_Page_03
BANG_Page_04
BANG_Page_05
BANG_Page_06
BANG_Page_07
BANG_Page_08
BANG_Page_09
BANG_Page_10