0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu đề xuất hệ số thanh toán khi thi công các lớp mặt đường bê tông nhựa nóng ở Việt Nam

15:10pm - 11/10/2018

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày cơ sở của hệ số thanh toán và đề xuất trình tự áp dụng hệ số thanh toán khi thi công các lớp bê tông nhựa (BTN) chặt nóng ở Việt Nam.

ThS. NCS. ĐỒNG XUÂN TRƯỜNG

PGS. TS. BÙI NGỌC TOÀN

PGS. TS. NGUYỄN QUANG PHÚC

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Bài báo trình bày cơ sở của hệ số thanh toán và đề xuất trình tự áp dụng hệ số thanh toán khi thi công các lớp bê tông nhựa (BTN) chặt nóng ở Việt Nam.

TỪ KHÓA: Hệ số thanh toán, bê tông nhựa nóng, Việt Nam.

ABSTRACT: This article presents the basics ofpay factors and proposesproceduresof applying the pay factorsto hot mix asphalt layersconstruction in Vietnam.

Keywords: Pay factor, hot mix asphalt, Vietnam.

truong_Page_01
truong_Page_02
truong_Page_03
truong_Page_04
truong_Page_05
truong_Page_06
truong_Page_07
truong_Page_08
truong_Page_09
truong_Page_10
truong_Page_11
truong_Page_12
truong_Page_13