0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT DẪN ĐỘNG BUỒNG TRỘN CỦA TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA NÓNG CHẾ TẠO TẠI VIỆT NAM

11:30am - 25/05/2012

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu quá trình nhào trộn hỗn hợp vật liệu bê tông nhựa nóng (BTNN) để đề xuất một công thức tính toán công suất dẫn động buồng trộn sát với thực tế hơn.

Summary: The article presents the research results on the mixing process of hot asphalt concrete mixture in order to propose a formula to calculate driving power of the mixing booth more precisely.

Đặt vấn đề: Buồng trộn trạm trộn BTNN là một cụm máy rất quan trọng, quyết định năng suất, chất lượng và giá thành mẻ trộn. Ở Việt Nam hiện nay, việc tính toán, lựa chọn công suất dẫn động buồng trộn chủ yếu dựa trên các công thức kinh nghiệm được đề cập trong các tài liệu kỹ thuật của CHLB Nga. Việc tính toán theo công thức này dẫn đến sự sai lệch khá lớn về giá trị công suất tính toán và giá trị công suất sử dụng thực. Trên cơ sở nghiên cứu quá trình trộn, các tác giả đề xuất công thức tính toán công suất dẫn động buồng trộn để khắc phục những nhược điểm trong việc tính toán hiện nay.

NCS. Vũ Minh Đức; 
PGS. TS Vũ Thế Lộc;
PGS. TS Nguyễn Đăng Điệm
Trường Đại học Giao thông vận tải

Chi tiết tham khảo Tạp chí GTVT số tháng 5/2012

Từ khóa: