0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu đánh giá ứng xử nứt của bê tông asphalt thí nghiệm theo mô hình uốn mẫu bán nguyệt

10:52am - 25/09/2018

Tạp chí GTVT - Sự cân bằng giữa khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe và khả năng kháng nứt là tính năng quan trọng của hỗn hợp bê tông asphalt.

TS. NGUYỄN NGỌC LÂN

Trường Đại học Giao thông vận tải

KS. NGUYỄN QUANG DŨNG

Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn

TÓM TẮT: Sự cân bằng giữa khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe và khả năng kháng nứt là tính năng quan trọng của hỗn hợp bê tông asphalt. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng xử nứt của bê tông asphalt chặt loại 12.5 (AC 12.5) và bê tông asphalt chặt loại 19 (AC 19) được thí nghiệm theo mô hình uốn ba điểm mẫu bán nguyệt với các chiều sâu vết nứt tạo trước bằng 15mm, 25mm và 32mm. Các thông số được sử dụng để đánh giá khả năng kháng nứt của hỗn hợp bê tông asphalt bao gồm: Năng lượng phá hủy nứt (Fracture energy, Gf) và chỉ số mềm (Flexibility index, FI). Kết quả thí nghiệm và phân tích thống kê cho thấy, hai loại bê tông asphalt AC12.5 và AC 19 có sự khác biệt đáng kể về giá trị Gf và FI. Ngoài ra, khi chiều sâu vết nứt tạo trước tăng từ 15mm lên 25mm và 32mm, giá trị Gf trung bình giảm tương ứng 21.6% và 38.4%, chỉ số FI trung bình giảm tương ứng 25.7% và 39.1%.

TỪ KHÓA: Sức kháng nứt, uốn mẫu bán nguyệt, năng lượng phá hủy nứt, chỉ số mềm.

ABSTRACT: The balance between rutting and cracking resistance is an important performance of asphalt concrete. This paper presents results of evaluate the cracking behavior of densed asphalt concrete type 12.5 (AC 12.5) and type 19 (AC 19) tested in Semicircular Bend Geometry (SCB) with cut a notch along the axis of symmetry of each semicircular specimen to a depth of 15 mm, 25 mm and 32mm. The parameters used to evaluate crack resistance of asphalt concrete mixtures include: Fracture energy (Gf) and Flexibility index (FI). The results and statistical analysis showed that two types of asphalt concrete AC12.5 and AC 19 had significant differences in Gf and FI values. In addition, as the pre-crack depth increased from 15mm to 25mm and 32mm, the average Gf value decreased by 21.6% and 38.4%, respectively. The average FI decreased by 25.7% and 39.1%, respectively.

KEYWORDS: Cracking resistance, semicircular bend geometry (SCB), fracture energy (Gf), flexibility index (FI).

QUANGDUNG_Page_01
QUANGDUNG_Page_02
QUANGDUNG_Page_03
QUANGDUNG_Page_041
QUANGDUNG_Page_042
QUANGDUNG_Page_05
QUANGDUNG_Page_06
QUANGDUNG_Page_07
QUANGDUNG_Page_08
QUANGDUNG_Page_09
QUANGDUNG_Page_10
QUANGDUNG_Page_11
QUANGDUNG_Page_12
QUANGDUNG_Page_13