0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu đặc tính thâm nhập ion clo của bê tông geopolymer tro bay

11:27am - 11/11/2019

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đặc tính thâm nhập ion clorua của bê tông geopolymer tro bay.