0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu cải thiện tính năng của bi-tum 60/70 bằng nanoclay và EVA

16:11pm - 12/05/2018

Tạp chí GTVT - Để nâng cao các chỉ tiêu kỹ thuật của bi-tum thường tiến hành biến tính bằng một số loại polymer, trong đó có polyethylene (PE), polypropylene (PP), etylen butyl acrylate (EBA), styrene-butadiene styrene (SBS), styrene-isoprene-styrene (SIS) và styrene-ethylene/butylene-styrene (SEBS) và copolyme etylen vinylaxetat (EVA), sản phẩm được gọi là bi-tum polymer biến tính (PMB).