0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu ảnh hưởng của tấm chắn mút cánh lên các đặc tính khí động của cánh có độ giãn dài bằng 1 chịu ảnh hưởng của hiệu ứng mặt đất

09:59am - 10/10/2018

Tạp chí GTVT - Cánh của các ekranoplan thường được gắn thêm tấm chắn ở mút cánh để tăng chất lượng khí động.

ThS. LÊ VŨ ĐAN THANH

TS. VŨ THÀNH TRUNG

Học viện Kỹ thuật Quân sự

TÓM TẮT: Cánh của các ekranoplan thường được gắn thêm tấm chắn ở mút cánh để tăng chất lượng khí động. Bài báo nghiên cứu mô hình cánh có độ giãn dài bằng 1 chịu ảnh hưởng của hiệu ứng mặt đất; đã tính toán được các đặc tính khí động (như hệ số lực cản, lực nâng, chất lượng khí động) của cánh trong các dải góc tấn và độ cao tương đối khác nhau khi có và không có tấm chắn, qua đó xác định được ảnh hưởng của tấm chắn lên khí động của cánh.

TỪ KHÓA: Khí động học, hiệu ứng mặt đất, tấm chắn mút cánh, ANSYS FLUENT.

Abstract: Wings of the ekranoplans are usually fitted with endplate to increase aerodynamic quality. The article studies the wing model with aspect ratio of 1 in ground effect. Calculated aerodynamic characteristics (such as drag, lift coefficient, lift-drag ratio) of the wing with and without endplate on various angles of attack and ground clearances. Thereby, determine the effect of endplate on the aerodynamics of the wing.

Keywords: Aerodynamic, ground effect, endplate, ANSYS FLUENT.

DANTHANH_Page_1
DANTHANH_Page_2
DANTHANH_Page_3
DANTHANH_Page_4
DANTHANH_Page_5
DANTHANH_Page_6
DANTHANH_Page_7
DANTHANH_Page_8