0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài cốt thép được bảo vệ bằng vữa cường độ cao đến khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép thường

06:23am - 10/12/2018

Tạp chí GTVT - Vữa cường độ cao có thể sử dụng để bọc và bảo vệ cốt thép để chống lại ăn mòn cốt thép trong dầm bê tông cốt thép (BTCT).

TS. NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

KS. DƯƠNG MINH QUANG

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Vữa cường độ cao có thể sử dụng để bọc và bảo vệ cốt thép để chống lại ăn mòn cốt thép trong dầm bê tông cốt thép (BTCT). Có 4 dầm với chiều dài cốt thép được bọc bởi vữa cường độ cao lần lượt là 0.6m, 1.0m, 1.4m và 2.0m được thực hiện. Kết quả chỉ ra rằng, sức kháng và cơ chế phá hủy của dầm BTCT có cốt thép chịu kéo được bọc bằng vữa cường độ cao cơ bản giống như dầm BTCT thường truyền thống. Tuy nhiên, việc sử dụng vữa cường độ cao để bọc cốt thép trong dầm BTCT làm cho khoảng cách và bề rộng vết nứt nhỏ hơn so với dầm có cốt thép không được bọc. Chiều dài cốt thép được bọc dài hơn thì khoảng cách và bề rộng vết nứt nhỏ hơn.

TỪ KHÓA: Vữa cường độ cao, cốt thép thường, bề rộng vết nứt, khoảng cách vết nứt.

ABSTRACT: High strength mortar can be used to cover and protecting reinforcing bars from corosion in reinforced concrete beams. Four beams with length of reinforcing bars covered by high strength mortar of 0.6m, 1.0m, 1.4m and 2.0m were conducted. Results show that resistance and failure mechanism of reinforced concrete beams having tensile reinforceing bars covered by high strength mortar are basically similar to traditional reinforced concrete beam. However, crack spacing and crack width in the beams using high strength mortar to cover tensile reinforcing bars are smaller than those in traditional reinforced concrete beam. The longer tensile reinforcing bars were protected by high strength mortar, the smaller crack width and crack spacing were.

KEYWORDS: High strength mortar, normal reinforcing bar, crack width, crack spacing.

DINHHUNG_Page_01
DINHHUNG_Page_02
DINHHUNG_Page_03
DINHHUNG_Page_04
DINHHUNG_Page_05
DINHHUNG_Page_06
DINHHUNG_Page_07
DINHHUNG_Page_08
DINHHUNG_Page_09
DINHHUNG_Page_10
DINHHUNG_Page_11
DINHHUNG_Page_12
DINHHUNG_Page_13
DINHHUNG_Page_14