0973.234.977 (HN) - 0903.750.082 (TP. HCM)

Một số giải pháp ứng phó đối với các nhân tố rủi ro chính làm tăng chi phí xây dựng trong các dự án giao thông đường bộ ở Việt Nam

16:34pm - 19/10/2018

Tạp chí GTVT - Bài báo trình bày kết quả xây dựng các giải pháp ứng phó đối với các nhân tố rủi ro (NTRR) chính làm tăng chi phí xây dựng (CPXD) trong các dự án giao thông đường bộ (DAGTĐB) ở Việt Nam bằng phương pháp Delphi.

TS. NGUYỄN VĂN CHÂU

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kcon

KS. NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

GS. TS. VŨ ĐÌNH PHỤNG

Trường Đại học Thủy lợi

TÓM TẮT: Bài báo trình bày kết quả xây dựng các giải pháp ứng phó đối với các nhân tố rủi ro (NTRR) chính làm tăng chi phí xây dựng (CPXD) trong các dự án giao thông đường bộ (DAGTĐB) ở Việt Nam bằng phương pháp Delphi. Chủ đầu tư (CĐT)/cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) có thẩm quyền và nhà thầu thi công (NTTC) có thể áp dụng các giải pháp ứng phó này theo thứ tự ưu tiên nhằm mục đích phòng tránh và giảm thiểu rủi ro tác động tiêu cực đến CPXD tại các DAGTĐB mà họ đang và sẽ thực hiện.

TỪ KHÓA: Nhân tố rủi ro, chi phí xây dựng, phương pháp Delphi, dự án giao thông đường bộ.

Abstract: This paper presents the results of the development of response solutions for main risk factors that increase the cost of construction in Vietnam road transport projects by the Delphi method. Owners/State management agencies and Contractors may apply these solutions in order of priority in order to prevent and minimize the risks of negative impacts on the cost of construction in road transport projects that might have existed in their present or future projects.

KEYWORDS: Risk factor, cost of construction; Delphi method; road transport project.

chau_Page_01
chau_Page_02
chau_Page_03
chau_Page_04
chau_Page_05
chau_Page_06
chau_Page_07
chau_Page_08
chau_Page_09
chau_Page_10
chau_Page_11
chau_Page_12
chau_Page_13
chau_Page_14
chau_Page_15