Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Giao thông vận tải thời kỳ hội nhập

15:30pm - 02/07/2013

Tóm tắt: Bài báo đề cập vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao và đề xuất giải pháp đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành GTVT Việt Nam (GTVT) thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Abstract: The article mentions to the matter of high quality human resources and proposes the solution for promoting the training, developing the high quality human resources for Vietnam’s transport sector in the period of integration into the world economiy. Trong những năm vừa qua, Ngành GTVT đã có những bước phát triển mạnh và khẳng định vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới với những cơ hội và thách thức mới, Ngành GTVT phải nỗ lực mọi mặt, phát triển bền vững làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các ngành kinh tế – xã hội khác. Cùng với đổi mới về khoa học công nghệ, tổ chức quản lý, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu quan trọng hàng đầu và lợi

Ths. Nguyễn Mạnh Hùng
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải

Từ khóa: